Најави се

Ансамбл за народни песна и ора ,, ЗВУЦИТЕ НА КАРШИАКА,,-Скопје

Ансамблот ЗВУЦИТЕ НА КАРШИАКА Скопје е независно,самостојно,невладино и непартиско здружение што дејствува на територијата на Р.Македонија.
Ансамблот има цел да:

-oрганизира и остварува тесна соработка преку најразлични форми со соодветни организации,ансамбли и здруженија во Република Македонија и во странство.

– да работи врз афирмацијата на албанскиот и македонскиот фолклор и култура, како во Република Македонија, така и во странство.

-да организира концерти и други настапи на јавни манифестации во Република Македонија и надвор од неа.

Скопје Лаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот.