Најави се

 • Датум на основање: 01.12.2005
 • Матичен број: 6068260
 • Даночен број: 4030005576785

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.

Во своето долгогодишно искуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните, со посебен акцент на млади и жени, унапредување и заштита на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, развој на туризмот, како и проекти поврзани со градење на отпорност против процесите на радикализација, насилен екстремизам и тероризам.

Локација

Активноста е верификувана

Контактирај го објавувачот

  Објавено од Елена Миленкоска

  Елена Миленкоска-Михаиловска

  Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.
  Во своето долгогодишно искуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните, со посебен акцент на млади и жени, унапредување и заштита на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, развој на туризмот, како и проекти поврзани со градење на отпорност против процесите на радикализација, насилниот екстремизам и тероризам.