Најави се

  • Датум на основање: 27.09.2004
  • Матичен број: 5949084
  • Даночен број: 4021004144963

 

Основна цел и задача на СЕГА е залагање за развивање и задоволување на културни,научни,образовни-воспитни , социјално-хуманитарни,спортски, технички, рекреативни и други потреби на младите.

Локација

Контактирај го објавувачот

    Скопје Лаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот.