Најави се

Здружение на граѓани Младите можат

Ohridska 39/10, Skopje 1000
  • Датум на основање: 28.05.2009
  • Матичен број: 6487319
  • Даночен број: 4057009501939

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.
Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Локација

Активноста е верификувана

Контактирај го објавувачот

    Скопје Лаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот.