Најави се

Contact

Испрати порака

Испрати порака

About

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво. Во своето долгогодишно искуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните, со посебен акцент на млади и жени, унапредување и заштита на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, развој на туризмот, како и проекти поврзани со градење на отпорност против процесите на радикализација, насилниот екстремизам и тероризам.